Hoe ziet de wereld eruit als de Hindoe principe  “ Vasudhaiva Kutumbakam” (de hele wereld is één familie) bewust wordt toegepast op grotere schaal? Hoe bewegen wij mensen om op zo een manier te kijken naar hunzelf en de ander? Hoe zullen mensen met elkaar omgaan en hoe zullen diezelfde mensen omgaan met hun eigen innerlijk?  

Dit zijn vragen waar Stichting Sanatan Dharm net (SDnet) antwoord op tracht te vinden. In de steeds veranderende wereld proberen wij met het licht van de Hindoe principes (Dharma) een betere wereld te creëren voor een ieder door mensen met oprechtheid en eerlijkheid te verbinden aan elkaar.  

Wij hebben geen kant en klaar antwoord op deze vraagstukken maar proberen u en onszelf te inspireren met ideeën uit het verleden en het heden. Door gesprekken te voeren met verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld en verschillende lagen uit de maatschappij verrijken wij ons perspectief en kunnen wij dichterbij het antwoord te komen.  

Hoe gaan wij te werk?

Door hoogwaardige artikelen, columns, interviews op SDnet te publiceren om de lezers betrouwbare informatie te bieden. 
Door best practices te laten zien hoe verschillende culturen de principen van het Hindoeisme weten toe te passen. 
Door onderwijsinstellingen te coachen in het omgaan met de verschillen op een Hindoeïstische manier die holistisch en universeel is.  
Door jonge professionals (yup’s) in het bedrijfsleven en bij de overheid te trainen hoe zij met elkaar en hun verschillen kunnen omgaan op een eerlijke en oprechte manier zodat de verscheidenheid een kracht kan worden in plaats van een zwakte.  

Post en bezoekadres

Stichting Sanatan Dharm net houdt kantoor aan de Mendelssohnrode 51 in Zoetermeer. Postadres is Postbus 10, 2600 AA Delft.  

Doelstelling

SDnet wilt mensen verbinden met hun innerlijk, met elkaar en met het Goddelijke. Dit doen wij door actuele maatschappelijke ontwikkelingenin de gaten te houden en te belichten met de juiste vragen. Dit doen wij op het platform www.sanatandharm.net als ook in de diensten.  

SDnet heeft twee hoofdactiviteiten:

Het onderhouden van de multimediale platform www.sanatandharm.net waarin artikelen, interviews, video’s en informatie te vinden is over de universele Hindoe principen (Dharma) en het toepassen van het pluralistisch denken om verbinding te inspireren tussen mensen met diverse maatschappijlijke achtergronden.

Het uitvoeren van verschillende educatieve projecten en adviesdiensten over pluralisme en sociaal maatschappelijke en levenbeschouwelijkevraagstukken die beantwoord worden vanuit het Hindoe perspectief.  

Financiën

De financiële middelen van de stichting komen voort uit: 
opbrengsten van de activiteiten van de stichting, hieronder valt ook de eventuele verkoop van boeken en artikelen; 
erfstellingen, legaten en schenkingen; 
inkomsten door fondsenwerving; 
inkomsten door sponsoring; 
revenuen van het vermogen; 
eventuele andere baten. 

Bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 
De huidige samenstelling van het bestuur is: 
Ashis Mathura – Voorzitter 
Dimitri Woei – Penningmeester 
Anand Kapoerchan – Secretaris 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerkzaamheden. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.